Select Page

stedSANS

Et 14-dages forløb med 8 forskellige events samt udstilling.

Del af METROPOLIS 2023

About SENSE of place (english)

SENSE of place

How can art and performance make the landscape speak?
stedSANS is an artistic investigation of Refshaleøen. An investigation that listens to all voices. Trees, asphalt, buildings, sewage, stones, insects…

Refshaleøen is in the midst of a major transformation. From shipyard to sanctuary for creative souls to the district of the future. It has created a rift in time and space, and you can help explore what emerges from it. Where do we see the traces of industry in outer and inner landscapes?
When we encounter a place, we also encounter ourselves. stedSANS celebrates one of central Copenhagen’s last sanctuaries and breathing spaces by listening to the voices of place to see which voices we should take with us to the Refshaleø of the future.
Tora Balslev sense of place Metropolis 2023

EXPEDITIONS
Dancer Tora Balslev invites you on expeditions into the island’s different landscapes on August 31st and September 1st.
As a participant in an expedition, you will listen to the landscape through your body. Through sensations, we collect the visible and invisible essences of the place. You will touch, lean, play, let your body be shaped by the lines of the place and follow a leaf in the wind - all to get to know the place better.
The investigations take place in places on the island where transformation is evident and we explore what emerges when a place is met with tenderness and care.
In addition to the two open expeditions, Tora explores the site with groups that have a practice within tenderness, care, art, body and sensuality. These are the Center for Art and Mental Health, the Academy of Music, Dance and Theatre and the Psychomotor Training Program.
Tora Balslev sense of place Metropolis 2023

JOINT WALK
During the last days, September 9-10, Tora Balslev and visual/sound artist Felia Gram-Hanssen create a 2 hour performance walk with the material we have collected, created and thought about together during the previous 14 days. Tora and Felia have listened and now they pass on what they have heard in a walk focusing on transformation, purification and traces.
As an audience member, you are part of a group walking through the sites that have been investigated. You hear stories of the place intertwined with soundscapes and voices from the investigations telling what they have encountered here. You see the dancer enter the site and re-enact the movements that shared listening has evoked.
The walk is performed only twice for a small audience, who with slow steps tread the site’s sounding board as an Icon of Industry, a place of growth and mass production - and ask silently: Where are we going?

EXHIBITION

Experiences gained together on the expeditions are brought together in an exhibition of sound, words and images. Visual and sound artist Felia Gram-Hanssen collects imprints and reflections in an installation that anchors the ephemeral. A window into the sensed essences of the place.
The exhibition takes place in KOLONIEN, a small atmospheric building by Jane Ostermann-Petersen centrally located on Refshaleøen.
The exhibition also serves as an open workspace for the artists’ preparations for the joint walk.
On September 9 at 16:30, we will host an artist talk - a reflection space where you can get a cold drink and join an informal conversation between the artists and landscape architect Bettina Lamm, who has followed the project.

ABOUT THE ARTISTS
Dancer and performance artist Tora Balslev is the artistic director of the company Daily Fiction. She is interested in relationships with diverse communities and works choreographically and meditatively with experiences of being in connection with her surroundings. A work driven by a need for a new responsibility.

Visual and sound artist Felia Gram-Hanssen creates performative and installational setups where she explores sound, image and movement. Tora and Felia have collaborated since 2012 in works shown at Den Frie Udstillingsbygning, Charlottenborg and Overgaden.

CREDITS
Idea & concept, expeditions and participating performer: Tora Balslev
Exhibition, sound: Felia Gram-Hanssen
Artistic sparring: Bettina Lamm, Lasse Mouritzen, Stine Degerbøl
Photography: Marine Gastineau, Jan Vesala
Producer: Metropolis and Daily Fiction
Local partners: By & Havn and Refshaleøens Ejendomsselskab
Supported by: Nordea-fonden, Statens Kunstfond and In Situ/Creative Europe

Hvordan kan kunst og performance få landskabet til at tale?

stedSANS er en kunstnerisk undersøgelse af Refshaleøen. En undersøgelse, der lytter til alle stemmer. Træer, asfalt, bygninger, spildevand, sten, insekter…

Refshaleøen er midt i en stor forvandling. Fra skibsværft over fristed for kreative sjæle til fremtidens bydel. Det har skabt en sprække i tid og rum, og du kan være med til at undersøge, hvad der dukker frem af den. Hvor ser vi industriens spor i ydre og indre landskaber?

Når vi møder et sted, møder vi også os selv. stedSANS fejrer et af det centrale Københavns sidste frirum og åndehuller ved at lytte til stedets stemmer for at se, hvilke stemmer vi skal tage med videre på fremtidens Refshaleø.

EKSPEDITIONER
Danser Tora Balslev inviterer på ekspeditioner ud i øens forskellige landskaber. Som deltager i en ekspedition skal du lytte til landskabet gennem kroppen. Gennem sansninger indsamler vi stedets synlige og usynlige essenser. Du skal røre, læne, lege, lade din krop forme af stedets linjer og følges med et blad i vinden – alt sammen for at lære stedet bedre at kende.

Undersøgelserne foregår de steder på øen, hvor transformation træder tydeligt frem, og vi udforsker, hvad der dukker op, når et sted mødes med ømhed og omsorg.

Der er to åbne ekspeditioner med Metropolis´ publikum, og sideløbende undersøger Tora stedet sammen med grupper, som har en praksis inden for ømhed, omsorg, kunst, krop og sanselighed. Det er Center for Kunst og Mental Sundhed, Akademiet for Musik, Dans og Teater og Psykomotorikuddannelsen.

FÆLLES VANDRING
I forløbets sidste dage, skaber Tora Balslev og billed-/lydkunstner Felia Gram-Hanssen en performancevandring med det materiale, som vi i fællesskab har samlet, skabt og tænkt i løbet af de foregående 14 dage. Tora og Felia har lyttet, og nu videregiver de, hvad de har hørt, i en vandring med fokus på forvandling, renselse og spor.

Som publikum er du en del af en gruppe, der vandrer gennem de steder, som er blevet undersøgt. Du hører fortællinger om stedet flettet sammen med lydlandskaber og stemmer fra undersøgelserne, der fortæller, hvad de har mødt her. Du ser danseren træde ind på stedet og genudføre de bevægelser, som fælles lytning har kaldt frem.

Vandringen udføres kun to gange for et lille publikum, som med langsomme skridt betræder stedets klangbund som Industriens Ikon, et sted for vækst og masseproduktion – og spørger stille: Hvor skal vi hen?

UDSTILLING
Erfaringer høstet i fællesskab på ekspeditionerne bliver samlet i en udstilling med lyd, ord og billeder. Billed- og lydkunstner Felia Gram-Hanssen samler aftryk og refleksioner i en installation, der forankrer det flygtige. Et vindue ind til stedets sansede essenser.

Udstillingen finder sted i KOLONIEN, en lille stemningsfuld bygning af Jane Ostermann-Petersen placeret centralt på Refshaleøen.
Udstillingen fungerer samtidig som et åbent arbejdsrum for kunstnernes forberedelser til den fælles vandring samt base for artist talk – et refleksionsrum for en uformel samtale mellem kunstnerne og de sparringspartnere, som har fulgt projektet.

OM KUNSTNERNE
Danser og performancekunstner Tora Balslev er kunstnerisk leder af kompagniet Daily Fiction. Hun er optaget af relationer med flerartede fællesskaber og arbejder koreografisk og meditativt med oplevelser af at være i forbindelse med sine omgivelser. Et arbejde drevet af et behov for en ny ansvarlighed.

Billed- og lydkunstner Felia Gram-Hanssen skaber performative og installatoriske opsætninger, hvor hun udforsker lyd, billede og bevægelse. Tora og Felia har samarbejdet siden 2012 i værker vist på bl.a. Den Frie Udstillingsbygning, Charlottenborg og Overgaden.

KREDITERING
Idé & koncept, ekspeditioner og medvirkende performer: Tora Balslev
Udstilling, lyd: Felia Gram-Hanssen
Kunstnerisk sparring: Bettina Lamm, Lasse Mouritzen, Stine Degerbøl
Foto: Marine Gastineau (ekspedition) og Jan Vesala (Vandring)
Medskabende udforskere - fra Akademiet for Musik, Dans og Teater og Københavns Professionshøjskole Psykomotorikuddannelsen:
Filippa Fjord
Jacob Thorup
Asta Vera Hornbæk Julie Villumsen
Helena Minna Brink
Dina Munk Rasmussen
Lea Dyreborg Wagner
Susanne Larsen
Minna Søberg
Victor Køhler
Mathilde Bendixen
Adeya Ehlern
Krista Milmann
Naia Sif Adam
Signe Hilfling
Alberte Koch
Johanne Kjeldsen
Kirstine Tougaard Møller
Nathalia Fleron
Nina Eline Petersen
Nanna Brinkland
Abigael Hjort Andersen
Rupika Odessa
Caroline Gade
Natacha Nörremark
Stine Rydahl Walsted
Elsebeth Johansen Friis
Sara Prehn Loll
Marie Skov Petersen
Karina Elizabeth Christensen
Josephine Celia
Camille Thorsted
Nanna Hasseriis Holten
Freja Møllegaard von der Lieth
Matias William Wolf Mortensen
Emilie Lucas Heger
Julie Darum Andersen
Tanya Ditthee Mann Nielsen
Katarzyna Kamila Pluciennik
Simon Kim Tang
Frida Emilie Ellehuus
Sofie Basby Madsen
Frida Jarner Petersen
Tanja Tinggaard Andersen
Ingrid Arild Jensen
Line Worre Erikstrup

stedSANS er skabt som et samarbejde mellem Metropolis og Daily Fiction.
Konceptet er udviklet som del af Metropolis Residency 2022.

Lokale samarbejdspartnere: By & Havn og Refshaleøens Ejendomsselskab
Støttet af: Nordea-fonden, Statens Kunstfond og In Situ/Creative Europe